Presentation

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett svenskspråkigt lagstadgat musikinstitut i Esbo grundat 1974. Vid MIK kan man studera många olika slags instrument och sång i olika genrer.

Vi vill ge en målinriktad och högklassig svenskspråkig undervisning i musik. Undervisningen följer en läroplan och framskrider från nivå till nivå.

Eleven har en aktiv roll i undervisningen och lär sig ställa upp mål och arbeta i riktning mot målen. Vi arbetar så att olika musikstilar stöder varandra inom verksamheten. Det finns möjlighet till många olika former av samspel såsom körer, stråkorkestrar, blåsorkestrar, pop/rock band, jazzband, kammarmusik.

Vi vill ge eleverna de färdigheter de behöver för livslång glädje av musiken. Samtidigt som vi skapar förutsättningar för fortsatta studier för blivande yrkesmusiker och musikpedagoger. MIK skapar ett livskraftigt kulturrum med en finlandssvensk identitet.

Förutom stats- och kommunalt subventionerade studieplatser finns det även möjlighet att studera på den öppna linjen, där man inte behöver följa någon läroplan.

Huvudman för Musikinstitutet Kungsvägen är stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen (SMIK). Arbetsgemenskapen består av en personal på ca 50 personer och ca 850 elever.

BAKGRUND - EN MUSIKALISK TIDSRESA

Ett musikinstitut med 850 elever föds inte ur intet. Mycket hårt arbete ligger bakom Musikinstitutet Kungsvägen och vägen till det institut som finns idag har varit händelserik. 

1970-TALET

– Det var med stor iver och optimism som vi satte igång år 1974, berättar grundaren Kjerstin Sikström. 

Det var EBUF, Esbobygdens ungdomsförbund, som inspirerats av Närpes Skolmusikkår och frågade Sikström om hon inte kunde starta något liknande i Esbo. Det fanns ett stort behov av musikverksamhet på svenska i staden. På vårmötet år 1974 godkändes således “musikklubben” som en del i verksamhetsplanen. Musikskolan fick namnet Esbobygdens musikskola (ESM). 

Det första verksamhetsåret inleddes den 2.9.1974 med 97 elever och 11 lärare. 

1980-TALET

Verksamheten hade fått luft under vingarna. År 1981 fick musikskolan sitt första egna kansliutrymme i Lagstads skola. Samma år fick man också börja förfoga över nya utrymmen i Mattby, nämligen Stockhuset. 

För att kunna tillgodose det växande behovet av musikundervisning på högre nivå grundades Nylands svenska musikläroanstalt, NSM för att betjäna hela Nyland.

Vid sitt 10-årsjubileum år 1984 fick man glädjebeskedet om att musikskolan hade beviljats lagstadgat statsbidrag. Det gav både erkänsla och en mer tryggad ekonomisk situation.

År 1986 fick musikskolan överta Esbo stads gamla kontorsutrymmen i Grankulla, där det fanns plats för både kansli och undervisning. 

1990-TALET

Man startade man en öppen avdelning dit alla oberoende av ålder kunde komma utan examenskrav.

Till följd av de ekonomiskt svåra tiderna slogs Vanda svenska musikskola ihop med EMS år 1994. Efter sammanslagningen med Vanda blev skolan genom en namntävling Musikinstitutet Kungsvägen.

Utrymmesfrågan var ett konstant bekymmer och år av lobbande för egna utrymmen bar äntligen frukt. År 1999 fick MIK flytta in på Kannbrobacken i Esbo centrum i det nyrenoverade f.d. kommunhuset.

2000-TALET

År 2003 upplöstes NSM och undervisningen på institutnivå delades upp mellan Musikinstitutet Kungsvägen och Brages musikskola i Helsingfors (nuvarande Musik- och kulturskolan Sandels). 

Parallellt med alla musikaliska storsatsningar fick nybygget Vindängen klartecken. Den 2 juni 2009 murades grundstenen till Vindängen-huset i Hagalund. Ett helt nytt projekt, allaktivitetshuset Vindängen i Hagalund, ’Ett möte mellan generationerna’.

2010-TALET

Kjerstin Sikström avgick med pension efter 36 framgångsrika år som rektor för Musikinstitutet Kungsvägen. Patrik Smulter tillträdde som rektor i augusti 2010.

I oktober 2010 gick flyttlasset till Hagalund och i februari 2011 firade man invigning med pompa och ståt.

Vid samma tider fattade Vanda stad beslut om att gå skilda vägar med MIK.

Med musiken som drivkraft har institutet etablerat sig som en synnerligen central aktör i Esbos svenska kultur- och musikliv. Att musik (vid MIK) är en hjärtesak för många går det inte att ta miste på.

 

UTDRAG UR:

Musikinstitutet Kungsvägens 40-årshistorik ”En hjärtesak” (red. Hanna Kronqvist)

VILL DU LÄSA MER OM MIK REKOMMENDERAR VI JUBILEUMSBÖCKERNA:

  • Musikinstitutet Kungsvägens 30-årshistorik ”Möten med musiken” (red. Åsa Thodén)
  • Musikinstitutet Kungsvägens 40-årshistorik ”En hjärtesak” (red. Hanna Kronqvist)

Böckerna finns att få från kansliet.